Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Al onze diensten worden geleverd volgens onze algemene voorwaarden.

Artikel 1: Algemene bepalingen, definities en toepassing

1.1.       In deze Algemene Voorwaarden wordt onder EmMaLingua verstaan: het bedrijf EmMaLingua dat zorgt voor vertalingen, copywriting, revisies, maatwerk, gevestigd in Barrage 17, 8710 Sint-Baafs-Vijve, België en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0736 325 614.

1.2.       EmMaLingua beschouwt als zijn opdrachtgever de natuurlijke persoon, rechtspersoon of particulier die de opdracht aan EmMaLingua heeft toevertrouwd, tenzij die daarbij uitdrukkelijk heeft meegedeeld in opdracht te handelen, uit naam en voor rekening van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemersnummer van die derde tegelijkertijd werden meegedeeld aan EmMaLingua.

1.3.       De onderhavige Algemene Voorwaarden van EmMaLingua gelden voor elke offerte en voor elke overeenkomst tussen EmMaLingua en de opdrachtgever waarop EmMaLingua deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij van deze voorwaarden door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.4.       De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met EmMaLingua, voor de uitvoering van copywriting- en vertaalopdrachten waarvoor EmMaLingua derden dient te betrekken.

1.5.       Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk door EmMaLingua toegestaan, hebben deze Algemene Voorwaarden onverminderd voorrang op de Algemene Voorwaarden en de werkwijze van de opdrachtgever.

1.6.       In geen enkel geval zal de nietigheid van één of meerdere clausules in deze Algemene Voorwaarden de nietigheid van de andere clausules tot gevolg hebben. In geval één of meerdere clausules nietig worden verklaard, zullen EmMaLingua en de opdrachtgever alsnog overleggen om nieuwe bepalingen overeen te komen die de nietige bepalingen kunnen vervangen, en waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 2: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1.       Voor elke aanvraag stuurt EmMaLingua een gedetailleerde prijsopgave of offerte per mail naar de potentiële opdrachtgever. Alle prijsopgaves en offertes vanwege EmMaLingua zijn vrijblijvend en houden geen verbintenis in. De prijsopgaven en offertes zijn van toepassing op de betreffende prijsaanvraag en zijn niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten. Ze zijn in euro en exclusief BTW of belasting op de toegevoegde waarde.

2.2.       Iedere prijsopgave of offerte is geldig gedurende dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de offertedatum. EmMaLingua houdt zich het recht voor haar offerte, volledig of gedeeltelijk, te wijzigen of te annuleren tot de definitieve en geschreven aanvaarding van de opdracht door EmMaLingua.

2.3.       De verstrekking van de copywriting-, revisie- en/of vertaalopdracht dient steeds schriftelijk via e-mail of post te gebeuren. Telefonische bestellingen dienen altijd schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd te worden binnen de vierentwintig (24) uur, voor zover de daaropvolgende dag een werkdag is. Indien dit niet gebeurt, zal de bestelling als onbestaand beschouwd worden.

2.4.       De overeenkomst tot de uitvoering van de copywriting- revisie- en/of vertaalopdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever per e-mail of post van de offerte opgemaakt door EmMaLingua of door schriftelijke aanvaarding per mail van de prijsopgave die EmMaLingua aan de opdrachtgever heeft doorgemaild. De opdrachtgever vult hiervoor zijn gegevens in op de offerte en ondertekent de offerte en de algemene voorwaarden voor akkoord.

2.5.       Bij de opmaak van een eigen bestelbon, refereert de opdrachtgever naar de opgemaakte prijsofferte van EmMaLingua. In dit geval worden de prijsofferte en de algemene voorwaarden van EmMaLingua ingevuld en ondertekend als bijlage toegevoegd aan de eigen bestelbon.

2.6.       EmMaLingua behoudt zich het recht voor de opgemaakte prijsopgave en de opgegeven leveringstermijnen nog te herroepen na aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever, indien EmMaLingua de volledige tekst niet heeft kunnen inzien voor het opmaken van de offerte.

2.7.       Vertalingen of copywriting met een illegale of onzedelijke inhoud kunnen door EmMaLingua geweigerd worden, ook na het totstandkoming van de overeenkomst.

2.8.       Door aanvaarding van de offerte en/of de plaatsing van een copywriting- revisie- en/of vertaalopdracht gaat de opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden van EmMaLingua.

Artikel 3: Wijziging en annulering van opdrachten

3.1.       Indien de opdrachtgever de copywriting-, revisie- en/of vertaalopdracht nog zou wijzigen nadat EmMaLingua de opdracht definitief heeft aanvaard, zoals vermeld in artikel 2.4., behoudt EmMaLingua zich het recht voor de overeengekomen termijnen en/of tarieven te wijzigen of de opdracht alsnog te weigeren. Indien EmMaLingua beslist om de opdracht te weigeren, is de opdrachtgever verplicht om het al uitgevoerde gedeelte van het werk te betalen.

3.2.       Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst annuleert of verbreekt na de definitieve aanvaarding door EmMaLingua, zoals vermeld in artikel 2.4., behoudt EmMaLingua zich het recht voor, indien de betreffende opdracht al is gestart, het geleverde werk te factureren aan honderd procent (100 %). Het al uitgevoerde werk, waarvan EmMaLingua de kwaliteit niet meer kan garanderen, wordt aan de opdrachtgever overgemaakt. Indien EmMaLingua op het ogenblik van de ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever, nog niet met de copywriting-, revisie- en/of vertaalopdracht gestart is, zal EmMaLingua van de opdrachtgever een schadevergoeding eisen voor een bedrag dat gelijk staat met vijfentwintig procent (25 %) van het totaal aanvaarde offertebedrag of ingeschatte totaalbedrag van de offerte.

Artikel 4: De uitvoering van de copywriting-, revisie- en/of vertaalopdracht

4.1.      EmMaLingua verbindt er zich toe de copywriting-, revisie- en/of vertaalopdracht, geplaatst door de opdrachtgever, met goede vakkennis en bekwaamheid te realiseren en/of te laten realiseren.

4.2.       Bij de uitvoering van de copywriting-, revisie- en/of vertaalopdracht houdt EmMaLingua rekening met het door de opdrachtgever gespecifieerde doel van de copywriting en/of de vertaling. De gebruiksdoeleinden dienen door de opdrachtgever tijdens de plaatsing van de opdracht opgegeven te worden, zo niet gaat EmMaLingua ervan uit dat de teksten bestemd zijn voor intern gebruik. Indien de opdrachtgever specifieke wensen heeft in verband met de lay-out, is hij gehouden dit bij de plaatsing van de opdracht zelf aan te geven.

4.3.       De opdrachtgever verbindt er zich toe om zowel voor als tijdig de uitvoering van de copywriting-, revisie- en/of vertaalopdracht tijdig gevolg te geven aan vragen en/of aanwijzingen in verband met de opdracht die door EmMaLingua kunnen voorgelegd worden.  

4.4.       Het bronmateriaal, nodig voor de goede uitvoering van de copywriting-, revisie- en/of vertaalopdracht wordt door de opdrachtgever op zijn kosten en risico’s en in een duidelijk leesbare en verwerkbare vorm per e-mail of post aan EmMaLingua geleverd.

4.5.       Voor elke copywriting-, revisie- en/of vertaalopdracht worden de woorden, de uitdrukkingen en de spelling van de erkende woordenboeken als correct beschouwd. Voor Franse teksten gebruiken we standaard de nieuwe voorkeursspelling. Indien de opdrachtgever de voorkeur geeft aan specifieke terminologie of vakjargon, zal hij de nodige informatie, documentatie en/of terminologielijsten ter beschikking stellen van EmMaLingua voor de aanvang van de opdracht. Indien de teksten specifieke afkortingen bevatten, die eigen zijn aan intern gebruik, is de opdrachtgever gehouden de betekenis ervan mede te delen om de opdracht tot een goed einde te kunnen brengen. Bij het ontbreken van documentatie, referentiemateriaal, aanwijzingen of specifieke terminologielijsten, worden vaktermen vertaald in gebruikelijke en algemeen begrijpelijke woordenboektermen.

4.6.       De kosten voor het bezorgen van de afgewerkte opdracht aan de opdrachtgever zijn volledig ten laste van EmMaLingua voor zover ze per e-mail of met de post verstuurd kunnen worden.

Artikel 5: Confidentialiteit en privacy beleid

5.1.      EmMaLingua verbindt er zich toe alle informatie die de opdrachtgever voor, tijdens en na het toevertrouwen van de copywriting-, revisie- en/of vertaalopdracht doorstuurt, strikt vertrouwelijk te behandelen.

5.2.       EmMaLingua zal haar vertalers eveneens verplichten tot confidentialiteit en geheimhouding. EmMaLingua is echter niet aansprakelijk voor eventuele schending van de geheimhouding door haar freelance vertalers, indien zij kan aantonen dat zij deze schending niet heeft kunnen verhinderen.

5.3.       Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, heeft EmMaLingua het recht, als zij dit zinvol of noodzakelijk acht, om zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de opdrachtgever, een gedeeltelijke of volledige opdracht te laten uitvoeren door een onafhankelijke vertaler (een derde). Deze onafhankelijke vertalers worden zorgvuldig door EmMaLingua geselecteerd, zijn voldoende gekwalificeerd voor de betreffende opdracht en hebben hun bekwaamheid uitgebreid aangetoond.

5.4.       EmMaLingua verbindt zich ertoe om de digitale bestanden in verband met alle opdrachten (bronteksten, documentatie, broninformatie, vertalingen en elk soort document of elke informatie die betrekking hebben op de te schrijven of te vertalen teksten) te bewaren gedurende een periode van tien (10) jaar. Daarna behoudt EmMaLingua zich het recht voor om deze digitale bestanden te wissen.

5.5.       EmMaLingua respecteert de wet op de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden nooit zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden overgemaakt. Alle persoonsgegevens, opgevraagd bij de aanvraag van een prijsofferte en de totstandkoming van de overeenkomst dienen louter en alleen om de communicatie tussen EmMaLingua en de overeenkomst tot stand te kunnen brengen. De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht zijn gegevens in te zien, te laten wijzigen en verwijderen.

Artikel 6: Overdracht van intellectuele rechten

6.1.      De intellectuele rechten van alle copywriting-, revisie- en/of vertaalopdrachten blijven de eigendom van EmMaLingua tot op het ogenblik van de ontvangst van de integrale betaling van de factuur die betrekking heeft tot de betreffende teksten. Na ontvangst van de betaling van de factuur voor de geleverde prestaties, is de opdrachtgever de onvoorwaardelijke eigenaar van de betreffende teksten.

6.2.       Ingeval de opdrachtgever de copywriting-, revisie- en/of vertaalopdrachten wenst over te dragen aan derden, blijft artikel 6.1. onverminderd van toepassing. De opdrachtgever is in dat geval verantwoordelijk voor het respecteren van deze bepaling en zal de intellectuele rechten slechts aan zijn derden overdragen als de betreffende facturen zijn vereffend.

6.3.       Als de factuur betreffende de copywriting-, revisie- en/of vertaalopdrachten betaald zijn, is de opdrachtgever geen enkele vergoeding meer verschuldigd voor hergebruik van de teksten in eender welk medium of voor overdracht van de betreffende teksten aan derden.

6.4.       Na overdracht van de intellectuele rechten vrijwaart de opdrachtgever EmMaLingua tegen aanspraken van zowel de opdrachtgever als zijn derden wegens vermeende inbreuk op auteurs-, eigendoms- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de copywriting-, revisie- en/of vertaalopdracht.

Artikel 7: Leveringstermijn

7.1.      Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is EmMaLingua niet gehouden zich aan de leverings- en uitvoeringstermijnen vooropgesteld door de opdrachtgever te houden. EmMaLingua zal wel alles in het werk stellen om de gewenste leveringstermijn door de opdrachtgever aangevraagd, te respecteren.

7.2.       Indien de opdrachtgever geen uitdrukkelijke leveringstermijn opgegeven heeft, behoudt EmMaLingua zich het recht voor deze termijn zelf naar redelijkheid te bepalen.

7.3.       De overeengekomen leveringstermijn geldt als streeftermijn. Hoewel EmMaLingua alles in het werk stelt om de overeengekomen leveringstermijn te halen, verbindt ze zich ertoe, zodra het haar duidelijk wordt dat de betreffende copywriting-, revisie- en/of vertaalopdracht vertraging oploopt of niet binnen de gestelde termijn kan geleverd worden (vb. door overmacht zoals bepaald in artikel 11), de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.4.       Indien de overschrijding van de gestelde termijn minstens drie (3) werkdagen hetzij tweeënzeventig (72) uur bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de geplaatste copywriting-, revisie- en/of vertaalopdracht eenzijdig te ontbinden. In dat geval moet deze beslissing uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail, fax of post meegedeeld aan EmMaLingua. In geen enkel geval kan de opdrachtgever hiervoor een schadevergoeding eisen. Het eventuele werk dat al uitgevoerd werd door EmMaLingua zal worden gefactureerd en ter beschikking gesteld worden aan de opdrachtgever.

7.5.       De levering van de copywriting- , revisie- en vertaalopdrachten door EmMaLingua gebeurt doorgaans per e-mail. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden na versturing per e-mail van de uitgevoerde opdracht door EmMaLingua.

7.6.       Omgekeerd, is de opdrachtgever gehouden alles in het werk te stellen om de tijdige levering door EmMaLingua mogelijk te maken.

Artikel 8: Prijzen, toeslagen en betaling

8.1.      Alle vermelde prijzen van EmMaLingua zijn in euro en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld. De prijs die EmMaLingua voor de uit te voeren prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

8.2.       Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is de prijs voor vertaalopdrachten in beginsel gebaseerd op een bij EmMaLingua geldend standaard tarief per regel van 55 aanslagen, gerekend in de doeltekst en geraamd vanuit de brontekst. De telling van het aantal aanslagen in zowel de brontekst als de doeltekst gebeurt elektronisch.

8.3.       Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, worden copywriting- of revisieopdrachten bij EmMaLingua in beginsel uitgevoerd in regie, op basis van een bij EmMaLingua geldend standaard uurtarief. Alle opdrachten kennen een minimumtarief van €60.

8.4.       Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is voor iedere opdracht die een bedrag van vijfhonderd euro (€ 500) (excl. btw) overschrijdt, een voorschot van minstens dertig percent (30 %) vereist op de dag dat EmMaLingua de opdracht aanvaardt die door de opdrachtgever is geplaatst. Bij niet-betaling van het voorschot, houdt EmMaLingua zich het recht voor om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, onverminderd schade eventueel geleden door EmMaLingua.

8.5.       Naast het standaardtarief voor vertaalopdrachten hanteert EmMaLingua bepaalde toeslagen. Weekends en officiële feestdagen gelden niet als werkdagen. Zowel voor weekendwerk, of werk tijdens officiële feestdagen, heeft EmMaLingua het recht om de prijs te verhogen.

8.6.       EmMaLingua heeft eveneens het recht om een toeslag te hanteren wanneer de opdrachtgever onduidelijke documenten of nog te bewerken documenten of databestanden aanlevert, die EmMaLingua noodzaken tot meer werkzaamheden of kosten dan ze redelijkerwijs mocht verwachten bij de totstandkoming van de overeenkomst.

8.7.       De opsomming in artikel 8, leden 5 en 6 is niet limitatief.

8.8.       Voor vaste en trouwe klanten die hun facturen regelmatig betalen, kan EmMaLingua toestaan de prestaties maandelijks te facturen.

8.9.       Voor copywriting-, revisie- en/of vertaalopdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, behoudt EmMaLingua zich het recht voor maandelijks de al gepresteerde diensten te factureren. In dit geval wordt het voorschot dat voor deze opdracht door de opdrachtgever werd betaald, afgetrokken van de laatste saldofactuur.

8.10.     Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, moet de betaling van de factuur plaatsvinden in de munt waarin de factuur is opgesteld, namelijk in euro, uiterlijk binnen veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. De betaling dient te gebeuren door overschrijving op het bankrekeningnummer dat vermeld staat op de factuur. De opdracht is pas volledig afgesloten en de overdracht van de intellectuele rechten gaat pas van kracht op het moment dat de opdrachtgever het integrale factuurbedrag aan EmMaLingua heeft overgemaakt.

8.11.     Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag van de betreffende factuur, behoudt EmMaLingua zich het recht voor, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten aan te rekenen conform het Belgisch Recht betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De verwijlintresten zijn berekend op een procent (1 %) per maand op het uitstaande factuurbedrag, te rekenen per begonnen maand, en vanaf de vervaldatum tot de dag van de volledige betaling van de hoofdsom. EmMaLingua behoudt zich het recht voor deze intresten te vermeerderen met een schadeloosstelling voor alle administratieve en invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand. Deze schadevergoeding bedraagt tien percent (10 %) van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag met een minimum 150 euro. Bij laattijdige betaling betaalt de opdrachtgever allereerst de administratiekosten, vervolgens de verwijlintresten en tenslotte het hoofdbedrag van de factuur.

8.12.     De door EmMaLingua te maken buitengerechtelijke incassokosten van een incassobureau aangesteld door EmMaLingua, worden berekend conform het Belgisch Recht, met een minimum van honderd vijftig (150) euro dossierkosten, vermeerderd met de daadwerkelijke door haar gemaakte kosten. Al deze kosten worden onverminderd door EmMaLingua op de opdrachtgever verhaald. Bij voorkomend geval betaalt de opdrachtgever allereerst de administratiekosten, vervolgens de verwijlintresten en tenslotte het hoofdbedrag van de factuur.

8.13.     Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag van de factuur, behoudt EmMaLingua zich het recht voor, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle nog lopende copywriting-, revisie- en/of vertaalopdrachten te schorsen tot de integrale betaling van alle verschuldigde bedragen, hetzij de hoofdsom en de bijkomende kosten.

Artikel 9: Klachten

9.1.      In geval van klachten in verband met de verrichte copywriting-, revisie- en/of vertaalopdracht dient de opdrachtgever zich schriftelijk en gemotiveerd te richten tot EmMaLingua binnen de vijf (5) werkdagen vanaf de leveringsdatum, met daarbij de gedetailleerde vermelding van zijn opmerkingen. Eens de gestelde termijn van vijf (5) werkdagen verstreken, wordt de opdracht door de opdrachtgever beschouwd als zijnde aanvaard en goedgekeurd.

9.2.       De formulering van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting. Het in ontvangst nemen van een klacht door EmMaLingua kan door de opdrachtgever niet worden beschouwd als een teken dat EmMaLingua de klacht terecht acht, of de indiening tijdig.

9.3.       Indien de klacht van de opdrachtgever gegrond en geformuleerd is binnen de gestelde termijn zoals vermeld in punt 9.1., verbindt EmMaLingua zich ertoe, zonder enige schadevergoeding en binnen een beperkte termijn, het geleverde werk te analyseren, te wijzigen en/of te verbeteren. Indien EmMaLingua niet tegemoet kan komen aan de wensen van de opdrachtgever betreffende de wijziging en/of verbetering van het geleverde werk, zal EmMaLingua aan de opdrachtgever een korting toekennen op de factuurprijs, zonder enige schadevergoeding voor de opdrachtgever.

9.4.       Het recht van de opdrachtgever tot het indienen van een klacht vervalt als hij, in de termijn waarbinnen hij de klacht kan uiten, wijzigingen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen aan het geleverde werk, als hij het geleverde werk al in gebruik heeft genomen, gepubliceerd heeft of aan derden heeft overgemaakt.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1.     EmMaLingua is enkel aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan EmMaLingua toerekenbare tekortkoming. EmMaLingua kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging en gederfde winst. De aansprakelijkheid van EmMaLingua is in elk geval slechts beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. btw van de betreffende copywriting-, revisie- en of vertaalopdracht die EmMaLingua aan de opdrachtgever heeft aangerekend.

10.2.     EmMaLingua is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne communicatiemiddelen zoals e-mail, internet, enz.

10.3.     EmMaLingua is niet aansprakelijk voor een laattijdige levering veroorzaakt door stakingen, storingen binnen het bedrijf, overmacht zoals bepaald in artikel 11, storingen van het netwerk of de server, of elektronische virussen, waarover zij geen rechtstreekse controle heeft.

10.4.     Bij elektronische levering van de copywriting-, revisie- en/of vertaalopdrachten zoals bepaald onder artikel 7.5., kan EmMaLingua niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of moeilijkheden veroorzaakt door o.a. computervirussen, computerwormen, Trojaanse paarden, malware, enz. In geval van beschadiging in de software van de opdrachtgever ten gevolge van het gebruik van door EmMaLingua bewerkte bestanden, is EmMaLingua enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid.

10.5.     EmMaLingua kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebrek, onleesbaarheid, slechte staat of onbruikbaarheid van de drager, het formaat en/of de software.

10.6.     EmMaLingua kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten betreffende de stijl, de lay-out, de lettergrootte, het lettertype, de presentatie, de kwaliteit of het formaat van de drager, de software, etc.

10.7.     EmMaLingua kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, de onjuistheid, de onduidelijkheid of eventuele ondubbelzinnigheid in de te vertalen teksten van de opdrachtgever, in de brondocumentatie die de opdrachtgever meestuurt als basis voor de copywriting-, revisie- en/of vertaalopdracht of voor eventuele schade die uit het gebruik van deze teksten voortvloeit. EmMaLingua heeft het recht om de copywriting-, revisie- en/of vertaalopdracht te weigeren of eenzijdig te ontbinden indien de te schrijven of te vertalen teksten, volgens haar opinie, illegaal, lasterlijk of smadelijk zijn of zouden kunnen zijn.

10.8.     EmMaLingua kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor plagiaat, indien de opdrachtgever te vertalen teksten of te herschrijven documentatie doorstuurt, die de auteursrechten kunnen schaden, met als doel deze door EmMaLingua te laten vertalen of als basis te laten gebruiken voor de copywriting van teksten voor de opdrachtgever.

10.9.     EmMaLingua kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van verlies, vernietiging of beschadiging van documenten, brochures, papieren of andere informatiedragers zoals usb-sticks of dvd’s, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld van EmMaLingua voor de goede uitvoering van de copywriting-, revisie- en/of vertaalopdracht. De verzending ervan gebeurt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10.10.    EmMaLingua kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten van welke aard ook in de copywriting, revisie en/of vertaling, die te wijten zijn aan onduidelijkheid bij het verstrekken van de opdracht, slecht leesbare, gebrekkige of onvolledige teksten of referentiemateriaal, of ontbrekende, gebrekkige of onjuiste terminologie van de opdrachtgever, indien EmMaLingua voor de uitvoering van haar opdrachten uitgegaan is van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

10.11.    EmMaLingua kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de copywriting, revisie en/of vertaling, die ontstaan zijn ten gevolge van tijdsdruk van de opdrachtgever. Indien er door de tijdsdruk bijvoorbeeld geen tekstrevisie kan plaatsvinden, kan de opdrachtgever zich niet meer beroepen op de toezeggingen van EmMaLingua in verband met de kwaliteit.

10.12.    Bij juridische vertalingen, technische vertalingen en andere vertalingen met cijfermateriaal, formules, adressen, specifieke terminologie, etc. behoort het tot de eindverantwoordelijkheid van de opdrachtgever om, eenmaal hij de vertaalde en/of geschreven teksten heeft ontvangen, alle cijfers, formules, adressen, terminologie en andere data in de doeltekst te controleren en zo nodig te corrigeren alvorens het geschreven of vertaalde document intern in het bedrijf of extern te publiceren en/of te verspreiden. De verantwoordelijkheid en het risico van de afgeleverde copywriting, revisie en/of vertaling valt ten laste van de opdrachtgever.

In voorkomend geval, kan EmMaLingua niet aansprakelijk gesteld worden voor onbeduidende fouten in de door haar geleverde copywriting, revisie en/of vertaling.

10.14.    De opdrachtgever verbindt er zich ertoe EmMaLingua te vrijwaren tegen aanspraken van derden, die voortvloeien uit het gebruik van de geleverde copywriting-, revisie- en/of vertaalopdrachten, voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van EmMaLingua bestaat.

Artikel 11: Overmacht

11.1.     Naast hetgene wat de wet en de jurisprudentie begrijpt onder overmacht, worden in deze Algemene Voorwaarden eveneens onder overmacht verstaan, alle voorziene of onvoorziene omstandigheden waarop EmMaLingua geen invloed kan uitoefenen en die EmMaLingua verhinderen haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval, maar niet uitsluitend begrepen: ramp, brand, overstromingen, stormen, ongeval, ziekte, epidemieën, werkstaking, oproer, rellen, blokkades, oorlog, terroristische aanslagen, maatregelen van overheidswege, transportbelemmeringen, faillissement van de opdrachtgever, storingen in de dienstverlening van internetproviders, nalatigheid van leveranciers, enz.

11.2.     Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van EmMaLingua opgeschort. Indien deze periode van overmacht langer duurt dan twee (2) maanden, zijn beide partijen, hetzij zowel EmMaLingua. als de opdrachtgever, gerechtigd eenzijdig de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één van beide partijen in dat geval enige schadevergoeding verschuldigd is.

11.3.     Indien EmMaLingua bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft EmMaLingua het recht de al uitgevoerde prestaties afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12: Geschillenregeling en wetgeving

12.1.    De naleving van deze Algemene Voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen EmMaLingua en de opdrachtgever is uitsluitend onderworpen aan de Belgische wet.

12.2.     Elk geschil betreffende deze Algemene Voorwaarden zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de Rechtbank van Kortrijk, waaronder de maatschappelijke zetel van EmMaLingua valt.